Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1.Firma –  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz przedsiębiorca inny niż wymieniony w I.2, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

 2. 2.Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 3. 3.Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego; 

 4. 4.Firma, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta oraz Konsument zwani są Podmiotami Korzystającymi ze Sklepu. 

 5. 5.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);  

 6. 6.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.despol.pl 

 7. 7.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.despol.pl, za pośrednictwem którego Podmiot Korzystający ze Sklepu może w szczególności składać Zamówienia; 

 8. 8.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

 9. 9.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Despol Sp. z o.o. a Podmiotem Korzystającym ze Sklepu, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

 10. 10.Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827; 

 11. 11.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

 12. 12.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

 1. 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.despol.pl.  

 2. 2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 3. 3.Sklep internetowy, działający pod www.despol.pl, prowadzony jest przez Despol Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie. 

 4. 4.Niniejszy Regulamin określa w szczególności  

  1. 4.1.zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

  2. 4.2.warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 

  3. 4.3.warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 

  4. 4.4.zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

 5. 5.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

 6. 6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakładce REGULAMIN na stronie głównej serwisu www.despol.pl. 

 7. 7.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie są ofertami ale  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. 1.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 2. 2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. 

 3. 3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

 4. 4.Despol Sp. z o. o. może pozbawić Podmioty Korzystające ze Sklepu prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć ich dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności, gdy, którykolwiek z Podmiotów Korzystających ze Sklepu: 

  1. 4.1.podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

  2. 4.2.dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

  3. 4.3.dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Despol Sp.  z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Despol Sp. z o. o. 

 5. 5.Podmiot Korzystający ze Sklepu pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Despol Sp. z o. o. wyrażonej w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej. 

 6. 6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

 7. 7.Podmiot Korzystający ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do: 

  1. 7.1.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

  2. 7.2.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń zakłócających jego funkcjonowanie, 

  3. 7.3.niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

  4. 7.4.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Despol Sp. z o. o. 

  5. 7.5.korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

  6. 7.6.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.despol.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Podmiotowi Korzystającemu ze Sklepu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Podmiot Korzystający ze Sklepu jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Podmiot Korzystający ze Sklepu ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Podmiot Korzystający ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.1. przedmiotu zamówienia,

4.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.3. wybranej metody płatności,

4.4. wybranego sposobu i miejsca dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”

6. Wysłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Despol Sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Podmiot Korzystający ze Sklepu otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz link aktywacyjny, poprzez który potwierdza złożone zamówienie.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Podmiotu Korzystającego wiadomości e-mail, z potwierdzonym linkiem aktywacyjnym, o którym mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

V. Dostawa

 1. 1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany w trakcie składania Zamówienia. 

 2. 2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 24,60zł brutto – w przypadku płatności „za pobraniem”, 19,90zł brutto – w przypadku płatności przelewem (przedpłata). Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

 3. 3.Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania Zamówienia. 

 4. 4.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, wydruku dowodu dostawy albo faktury VAT lub paragonu. 

VI. Ceny i metody płatności

 1. 1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT , cła oraz wszelkie inne składniki. 

 2. 2.Podmiot Korzystający ze Sklepu ma możliwość uiszczenia ceny: 

  1. 2.1.przelewem na numer konta bankowego podanego w potwierdzeniu zamówienia 

  2. 2.2.przy odbiorze – należność pobiera kurier. 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. 1.Konsumentowi w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Despol Sp.  z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, podany w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie przewidzianej w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21. 

 2. 2.Termin 14-dniowy wskazany powyżej liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. W przypadku dostawy partiami, termin liczony jest od otrzymania ostatniej rzeczy lub partii. 

 3. 3.Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest wyłączone w przypadku:  

  1. 3.1.Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; 

  2. 3.2.Towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do spożycia. Towarów wymagających specjalnych warunków transportu i magazynowania, na podstawie art. 38 pkt.4. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; 

  3. 3.3.Ceny zależnej od wahań na rynku finansowym, nad którymi Despol Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

  4. 3.4.Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

  5. 3.5.Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 4. 4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez osoby wskazane w pkt. VII.1, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Despol Sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot ceny Towaru oraz kosztów dostawy uzależniony jest od uprzedniego zwrotu Towaru. Despol Sp. z o.o.  Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Despol Sp. z o. o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno 

 5. 5.Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

 6. 6.Wraz z towarem należy zwrócić: 

  1. 6.1.dokument potwierdzający sprzedaż – paragon lub inny dowód zakupu  (dotyczy klienta detalicznego); 

  2. 6.2.formularz zwrotu wskazujący metodę zwrotu płatności w taki sam sposób w jaki została ona dokonana, ewentualnie w przypadku gdy podmiot wskazany w pkt. VII.1 uprzednio wyraził na to zgodę -  numer konta bankowego, na które Despol zwróci pobrane kwoty; 

 7. 7.Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

 8. 8.W przypadku zwrotu Towaru na warunkach opisanych w pkt. VII, postanowienia pkt. X nie mają zastosowania. 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. 1.Despol Sp. z o.o. jako sprzedawca, odpowiada wobec Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego Towaru, w zakresie określonym Ustawą o Prawach Konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym. 

 2. 2.Reklamacje, wynikające z naruszenia gwarantowanych prawnie uprawnień osób wymienionych w pkt. VIII.1, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@despol.pl. Wady jawne powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia zakupu towaru lub usługi. Despol Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 3. 3.Despol Sp. z o. o. nie jest producentem Towarów i nie udziela na nie gwarancji. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta Towaru. 

 4. 4.W stosunku do Firm, z tytułu rękojmi, Despol Sp. z o.o. odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych: 

  1. 4.1.W przypadku zwrotu Towaru w celu jego wymiany, Despol Sp. z o.o. ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną określoną w pkt. X.6; 

  2. 4.2.W przypadku konieczności demontażu zakupionego Towaru Firma zobowiązana jest zdemontować Towar i zwalnia Despol Sp. z o.o. z obowiązku jego demontażu; 

  3. 4.3.Firma zobowiązana jest dostarczyć Towar podlegający wymianie albo naprawie do miejsca wskazanego przez Despol Sp. z o.o. 

  4. 4.4.Firma pokrywa koszty wymiany albo naprawy, w szczególności: koszty demontażu, koszty dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Despol Sp. z o.o. oraz do Firmy, koszty robocizny lub materiałów, koszty ponownego zamontowania lub uruchomienia Towaru.        

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 1.Despol Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

 2. 2.Podmiot Korzystający ze Sklepu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Despol Sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

 3. 3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Podmiot Korzystający ze Sklepu może zgłaszać pisemnie na adres: Despol Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, mailowo pod adres info@despol.pl 

 4. 4.W reklamacji Podmiot Korzystający ze Sklepu powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

 5. 5.Despol Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Podmiotu Korzystającego ze Sklepu, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

X. Zwrot towaru

 1. 1.Firma ma prawo zwrócić Towar w ciągu 30 dni od dnia zakupu. Nie dotyczy to: 

  1. 1.1.Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; 

  2. 1.2.Towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do spożycia. Towarów wymagających specjalnych warunków transportu i magazynowania, na podstawie art. 38 pkt.4. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; 

  3. 1.3.Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

  4. 1.4.Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 1. 2.Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru jest przedstawienie dowodu zakupu. 

 2. 3.Do zwracanego Towaru należy dołączyć formularz zwrotu. 

 3. 4.Koszty związane z dostawą oraz zwrotem Towaru, na warunkach określonych w pkt. X, pokrywa Firma. 

 4. 5.Z zastrzeżeniem pkt. X.4, Despol Sp. z o. o. ma prawo obniżyć kwotę zwrotu w przypadku zmniejszenia wartości zwracanego Towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonalności. 

 5. 6.Za zwrot Towaru, na warunkach opisanych w pkt. X, Despol Sp. z o.o. pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 30% wartości zwracanego Towaru. 

 6. 7.Z chwilą wzajemnego zwrotu świadczeń na warunkach określonych w pkt. X, Umowa sprzedaży wygasa.   

XI. Ochrona danych osobowych

 1. 1.Administratorem danych jest Despol Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno 

 2. 2.Dane osobowe podane na formularzu zamówienia i podczas rejestracji w sklepie internetowym www.despol.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:  

 3. 3.listownie na adres: Despol Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, przez e-mail: info@despol.pl. 

 4. 4.Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy sprzedaży będą przetwarzane w następujących celach:  

  1. 4.1.związanych z realizacją Umowy sprzedaży/zamówienia, 

  2. 4.2.związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

  3. 4.3.udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,  

  4. 4.4.udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.  

 5. 5.Podstawą prawną przetwarzania danych Strony jest:          

  1. 5.1.niezbędność do wykonania Umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na żądanie Podmiotu Korzystającego ze Sklepu przed  zawarciem Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

  2. 5.2.konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

  3. 5.3.niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 6. 6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży. 

 7. 7.Pozyskane od Podmiotu Korzystającego ze Sklepu dane osobowe mogą być przekazywane:  

  1. 7.1.podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Despol Sp. z o.o. oraz  

  2. 7.2.organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

 8. 8.Dane Podmiotu Korzystającego ze Sklepu lub strony nie będą przekazane do państw trzecich.  

 9. 9.Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

  1. 9.1.czasu obowiązywania Umowy sprzedaży,  

  2. 9.2.przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,  

  3. 9.3.okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.  

 10. 10.Ponadto, informujemy, że Podmiot Korzystający ze Sklepu lub strona ma prawo do:  

  1. 10.1.dostępu do swoich danych osobowych,  

  2. 10.2.żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

  3. 10.3.żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  

  4. 10.4.żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

  5. 10.5.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację Podmiotu Korzystającego ze Sklepu lub strony, w przypadkach, kiedy ich dane są przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,  

  6. 10.6.przenoszenia swoich danych osobowych,  

  7. 10.7.wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 11. 11.W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – Podmiot Korzystający ze Sklepu lub strona ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy info@despol.pl.  

 12. 12.Administrator informuje, że nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

XII. Postanowienia końcowe

 1. 1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Despol Sp. z o. o. a Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 2. 2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Despol Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Despol Sp. z o. o. 

 3. 3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Piaseczno, 22.07.2021       © 2014 DESPOL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.