Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw na rok 2016
firmy DESPOL sp. z o.o.
zwanej dalej "DESPOL"

§ 1. Oferty firmy DESPOL

1. DESPOL składa Klientom oferty w oparciu o cenniki i informacje techniczne producentów. DESPOL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną katalogów i materiałów informacji technicznej producenta oraz ewentualne błędy w cennikach producentów, które zostały powielone w ofercie DESPOL-u skierowanej do Klienta.
2. Standardowo oferty są ważne 30 dni – chyba, że dana oferta inaczej określa termin ważności.
§ 2 . Składanie zamówień

1. Złożenie przez Klienta zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków oferty.
2. Tylko zamówienie potwierdzone przez DESPOL pisemnie ( faxem, mailem) i tylko w zakresie treści zawartych w potwierdzeniu jest podstawą do ewentualnych roszczeń Klienta w stosunku do firmy DESPOL z tytułu dostawy.
3. Jeśli potwierdzenie zamówienia odbiega od wymagań zawartych w zamówieniu Klienta (np. co do ilości lub terminu dostawy itp), powinno być ono odwrotnie zaakceptowane przez Klienta pisemnie. Brak reakcji ze strony klienta na takie potwierdzenie traktowane jest jako akceptacja. .
4. Zamówienia, potwierdzenia dostaw i terminu ich realizacji oraz wszystkie zmiany dotyczące zamówień należy kierować pod numery faxów : 0-22-380 15 83 i 0-22-380 44 99 lub pod następujące adresy poczty e-mail: info@despol.pl, serwis@despol.pl
5. Zmiana potwierdzonego terminu dostawy możliwa jest tylko za obustronnym pisemnym uzgodnieniem.
§ 3 . Warunki dostawy towarów

1. DESPOL dostarcza towar transportem na koszt własny na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – chyba, że oferta lub cennik są sporządzone na bazie „loco magazyn DESPOL”.
2. Jeśli wartość zamówionego towaru nie przekracza 1000 PLN netto to koszty transportu są po stronie Klienta. W wypadku drobnych przesyłek koszty transportu skalkulowane są na podstawie cennika firmy transportowej i kwota ta jest uwidoczniona na fakturze dostawy.
3. W przypadkach: odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny, opóźnienia w realizacji dostawy powyżej 72 godzin, nie uzgodnionego pisemnie, Klient ma prawo: nie wyrazić zgody na ustalenie nowego terminu dostawy lub odwołać zamówienie lub nie przyjąć dostarczonego towaru. W wypadku transakcji objętych indywidualnymi kontraktami handlowymi, warunki sprzedaży, dostawy, ewentualnej instalacji urządzeń, zasad odstąpienia od kontraktu, ect , określa dany kontrakt W zakresie kwestii nieuzgodnionych odrębnie w indywidulanym kontrakcie handlowym, znajdują zastosowanie regulacje niniejszych OWSiD.
4. W przypadku nie przyjęcia przez Klienta dostawy towaru zgodnej z pisemnym zamówieniem, którego parametry są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu, DESPOL ma prawo obciążyć dodatkowo Klienta kosztami transportu w obie strony na trasie : magazyn DESPOL – miejsce dostawy.
§4 . Warunki odbioru towarów / reklamacje

1. Każda dostawa powinna być sprawdzana ( policzona, zbadana, etc) przez Klienta przy odbiorze w obecności przedstawiciela firmy DESPOL lub przewoźnika (ocena wstępna). Jej celem jest stwierdzenie, czy dostarczany towar jest zgodny z zamówieniem (co do ilości, rodzaju i jakości).
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar odbiega pod względem ilościowym lub jakościowym od ustalonych wymagań lub widoczne są uszkodzenia transportowe opakowań zbiorczych lub jednostkowych, sporządzany jest na miejscu dostawy pisemny protokół reklamacyjny, którego kopię otrzymuje DESPOL (max w ciągu 10 dni od daty dostawy). W wypadku braków, które były do stwierdzenia w momencie rozładunku, protokół taki musi, dla swej ważności, zawierać podpis przewoźnika. W przeciwnym razie DESPOL nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki towarów powstałe w wyniku transportu.
3. Wady jakościowe ukryte (nie do stwierdzenia przy ocenie wstępnej) winny być jak najszybciej zgłoszone firmie DESPOL, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Zgłoszenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej, z podaniem: nr dostawy (lub faktury), partii produkcyjnej lub innego identyfikatora danego produktu oraz rodzaju wady (powodu reklamacji). Konieczne jest wysłanie wadliwego produktu do Dostawcy.
4. W wypadku, gdy DESPOL uzna reklamację za uzasadnioną, wszelkie koszty związane z tą reklamacją (koszt zwrotnego transportu wadliwego produktu, koszt ewentualnych badań lub oceny rzeczoznawcy) będzie zwrócony Klientowi. DESPOL ponosi odpowiedzialność za straty po stronie Klienta do ich rzeczywistej wysokości (damnum emergens), nie ponosi zaś odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści. Odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości wadliwego produktu i kosztów związanych z procedurą reklamacyjną.
5. W wypadku reklamacji nieuzasadnionej (np. wady jakościowe wynikłe z niewłaściwego magazynowania produktów u Klienta) w/w koszty nie będą zrefundowane.
§ 5. Cena towarów i warunki płatności

1. Towar dostarczany jest zgodnie z cennikiem ogólnym, cennikiem indywidualnym dla danego Klienta lub zgodnie ze złożoną mu ofertą.
2. Termin płatności: towar dostarczany jest za pobraniem (płatność przy dostawie) lub na zasadzie płatności „wahadłowej” : najpierw zapłata za poprzednią dostawę, potem następna dostawa. Klient może również uzyskać kredyt kupiecki w DESPOL-u (płatność odroczoną) – na podstawie pozytywnych doświadczeń płatniczych, po weryfikacji wiarygodności finansowej, na wniosek Klienta. W wypadku kontraktów handlowych indywidualnie zawieranych pomiędzy DESPOL sp. z o.o. a Odbiorcą/Kupującym, obowiązują warunki płatności uzgodnione w danym kontrakcie.
3. Płatności realizowane będą przelewem na rachunek bankowy DESPOL-u podany na fakturze.
4. Jeżeli Klient nie zapłacił w terminie za dostarczony towar, DESPOL ma prawo wstrzymania dalszych dostaw do chwili otrzymania należności. Do czasu uregulowania przez Klienta jego zaległości w płatnościach, DESPOL jest zwolniony z zobowiązań wynikających z potwierdzonych zamówień.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do renegocjacji cen w trakcie trwania współpracy. W przypadku zamiaru zmiany obowiązujących cen, DESPOL jest zobowiązany do przekazania na piśmie propozycji nowego cennika, który wchodzi w życie po pisemnym zatwierdzeniu przez obie strony.
6. DESPOL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, jeżeli kurs EUR znacznie zmieni się (+/- 4%). Korekta cen nastąpi w takim wypadku na podstawie średniego kursu sprzedaży z poprzedniego miesiąca banku aktualnego DESPOL. Zmiana cen jako wynik indeksacji do aktualnego kursu EUR nie wymaga akceptacji Klienta i jest podawana do informacji Klienta w pierwszym dniu miesiąca, w którym następuje zmiana.
7. W razie niedotrzymania terminów płatności DESPOL nalicza odsetki ustawowe. Każda wpływająca płatność od Klienta na konto DESPOL-u jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet zapłaty odsetek, a dopiero potem na poczet bieżących zobowiązań.
§ 6. Wymagania jakościowe

1. DESPOL zobowiązany jest do dostarczania towarów zgodnie z zamówieniem Kupującego.
2. DESPOL udostępnia dokumenty jakościowe - specyfikację produktu, deklarację zgodności lub inne dokumenty wymagane dla danego produktu na każde żądanie Klienta

§ 7 Dane firmy
DESPOL sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
Sąd Rejonowy dla M. St. W-wy XIV Wydział Gosp.
KRS: 0000033353
NIP: 521-008-34-43
REGON: 002004634
realizacja dostaw
Rampa 31,32
e-mail: info@despol.pl
tel. +48 22 380 44 88
fax +48 22 380 15 83

§ 8. Postanowienia końcowe

1. DESPOL nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od niego, takimi jak np.: strajk, okoliczności będące wynikiem nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd, przeszkód transportowych, albo też działania sił wyższych.
2. Wszelkie zmiany OWSiD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych OWSiD mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Klient i DESPOL zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków współpracy.

dotyczy produktów ze statusem sprzedaży „do koszyka”:

§ 8 Ceny:
zgodnie z informacją na stronie

§ 9 Warunki płatności:
za pobraniem , karta kredytową lub przelewem ( przedpłata). Ewentualna płatność przelewem po dostawie wymaga indywidualnych uzgodnień potwierdzonych pisemnie.

§ 10 Opłata za transport przesyłki:
po stronie klienta.

§ 11 Produkty w promocji:
każdorazowo wg aktualnego regulaminu promocji


§ 12 Reklamacje i zwroty:
wg § 4.

Aktualizacja: 12.08.2016

 

 © 2014 DESPOL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.